Umowa Licencyjna

Wróć do listy stron


Umowa Licencyjna Pressfoto

Przedmiotem umowy licencyjnej ("Umowa") jest uregulowanie zasad korzystania z utworów fotograficznych ("Fotografie") umieszczonych na stronie www.pressfoto.pl ("Strona Internetowa"), przez zarejestrowanych użytkowników Strony Internetowej ("Licencjodawca"), oraz przez osoby nabywające prawo do korzystania z Fotografii ("Licencjobiorca"). Wszystkie Fotografie umieszczone na Stronie Internetowej podlegają warunkom niniejszej Umowy Licencyjnej Pressfoto. W celu uniknięcia wątpliwości potwierdza się, że niniejsza umowa jest Umową Licencyjną a nie umową sprzedaży. Przed dodaniem na Stronę Internetową, lub pobraniem ze Strony Internetowej Fotografii zarówno Licencjodawca jak i Licencjobiorca powinien dokładnie zapoznać się z niniejszą Umową. Korzystanie z Fotografii wymaga akceptacji wszystkich postanowień Umowy. W przypadku braku akceptacji wszystkich warunków niniejszej Umowy zarówno Licencjodawca jak i Licencjobiorca nie otrzymują zgody na korzystanie ze Strony Internetowej.

 

1. Strony umowy

Niniejsza Umowa jest dokumentem prawnie wiążącym Stronę Internetową oraz Licencjodawcę i Licencjobiorcę

a. Poprzez Stronę Internetową sublicencjonuje Fotografie dostarczone przez podmioty trzecie Licencjodawcy. Poprzez zawarcie stosownej umowy, upload lub dostarczenie Fotografii w inny sposób, Licencjodawcy upoważniają Stronę Internetową do udzielania sublicencji na korzystanie z Fotografii przez Licencjobiorców. Strona Internetowa nie jest przedstawicielem Licencjodawców, którzy jedynie upoważniają ją do sublicencjonowania Fotografii, ani przedstawicielem Licencjobiorców, którzy jedynie korzystają z Fotografii.

b. W niniejszej Umowie terminy „Licencjodawca” oraz „Licencjobiorca” odnoszą się do: (a) osoby, która utworzyła dla siebie konto poprzez wypełnienie formularza rejestracji na Stronie Internetowej, akceptując w ten sposób warunki Umowy oraz udzielanych licencji, lub (b) Pracodawcę takiej osoby („Pracodawca”), jeśli taka osoba zawiera Umowę i uzyskuje sublicencje w imieniu swego Pracodawcy. Jeśli taka osoba zawiera Umowę i uzyskuje sublicencje w imieniu swego Pracodawcy, to tym samym oświadcza i zapewnia, że: (a) została należycie upoważniona przez Pracodawcę do zawarcia Umowy, sublicencje zostaną uzyskane w imieniu Pracodawcy oraz że Pracodawca zaakceptował warunki Umowy i udzielił stosownego pełnomocnictwa do działania w imieniu Pracodawcy w zakresie pozwalającym na skuteczne zawarcie prawnie wiążącej Umowy w imieniu Pracodawcy, (b) Fotografie zostaną wykorzystane jedynie na rzecz Pracodawcy oraz Fotografie nie zostaną wykorzystane na rzecz jakiejkolwiek innej osoby lub podmiotu bez zawarcia odrębnej umowy ze Stroną Internetową, (c) będzie przestrzegała postanowień Umowy oraz poinformuje Pracodawcę o konieczności ich przestrzegania.

 

2. Udzielenie licencji

a. Zgodnie z postanowieniami Umowy Strona Internetowa udziela Licencjobiorcy sublicencji niewyłącznej do jednokrotnej publikacji na polach eksploatacj: w prasie, oraz w internecie na portalach o charakterze redakcyjnym w celach ilustracyjnych i informacyjnych.

b. Po wykorzystaniu Fotografii, lub upływie 48 godzin od pobrania Fotografii Licencjobiorca obowiązany jest do zniszczenia zapisu elektronicznego zdjęcia.

c. Wykorzystanie Fotografii przez Licencjobiorcę w sposób niezgodny z warunkami Umowy (w szczególności nieuiszczenie zapłaty w terminie) oznacza utratę licencji bez konieczności przesyłania Licencjodawcy odrębnego powiadomienia w tej sprawie.

 

3. Prawa i ochrona wizerunku

1. Licencjodawca, który umieszcza Fotografie na Stronie Internetowej oświadcza, że:

a. Dysponuje prawami autorskimi do Fotografii.

b. Korzystanie z Fotografii przez Licencjobiorcę zgodnie z niniejszą Umową nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw wynikających z ochrony danych osobowych.

c. W przypadku Fotografii, na których utrwalono wizerunek osób – posiada zgodę tych osób na wykorzystanie ich wizerunku w zakresie objętym niniejszą Umową.

2. Licencjobiorca, który pobiera Fotografie oświadcza, że:

a. Nie będzie wykorzystywać Fotografii w sposób poniżający osoby widoczne na Fotografii lub w inny sposób naruszać ich dóbr osobistych. Dotyczy to zarówno Fotografii z osobami, które są częścią wydarzenia jak też Fotografii przedstawiających wizerunki osób powszechnie znanych. W szczególności zakazane jest używanie Fotografii do celów pornograficznych albo innych sprzecznych z ustawami albo dobrymi obyczajami.

 

4. Odpowiedzialność

a. Strona Internetowa udziela wyłącznie sublicencji do publikacji fotografii i nie jest odpowiedzialna za uzyskanie zgody na publikację wizerunków osób lub rzeczy na fotografiach przedstawionych, jeżeli charakter osób, rzeczy na tych fotografiach przedstawionych albo okoliczności wykonania fotografii sugerują, iż uzyskanie takiej odrębnej zgody jest konieczne.

b. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa właściwego, Licencjobiorca niniejszym nieodwołalnie zrzeka się, bezwarunkowo zwalnia oraz rezygnuje z wszelkich roszczeń, żądań i odszkodowań (w tym z tytułu szkód wtórnych), jakiegokolwiek rodzaju, znanych i nieznanych, jakie Licencjobiorca mógłby podnieść wobec Strony Internetowej w związku z lub w wyniku jakiegokolwiek korzystania lub uzyskania sublicencji na korzystanie z Fotografii.

 

5. Płatności

a. Opłaty pobierania Fotografii są naliczane wg. aktualnego cennika.

b. Pobranie Fotografii oznacza cenę za jednorazowe wykorzystanie Fotografii do publikacji na danym polu eksploatacji. Ponowne wykorzystanie Fotografii wymaga ponownej opłaty.

c. Publikacja Fotografii bez uiszczenia opłaty bądź całej opłaty oznacza bezprawne użycie i skutkuje konsekwencjami określonymi w ustawie o prawie autorskim, w tym odszkodowaniem.

d. Licencjobiorca rozlicza się na podstawie umowy o dzieło.

e. Licencjobiorca rozlicza się ze zobowiązań finansowych ze Stroną Internetową w nieprzekraczalnym terminie do 10 dnia następnego miesiąca.

f. Fotografie udostępniane bezpłatnie zaprzyjaźnionym Licencjobiorcom nie wymagają uiszczenia opłat.

 

6. Podpis pod zdjęciem

Przy wykorzystaniu Fotografii Licencjobiorca opatrzy je podpisem: Imię Nazwisko/PressFoto

Przy czym Imię i Nazwisko dotyczy autora zdjęć i znajduje się w dolnej części galerii ze zdjęciami na Stronie Internetowej.

 

7. Klauzula salwatoryjna

W sytuacji, gdy jedno bądź kilka postanowień zawartychw niniejszej Umowie zostanie uznane w jakimkolwiek zakresie za nieważne, niedopuszczalne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność, dopuszczalność oraz wykonalność pozostałych postanowień. Postanowienia takie zostaną zmodyfikowane jedynie w takim stopniu, aby stały się wykonalne.

 

8. Postanowienia końcowe

a. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych warunkach zastosowanie mieć będąodpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i prawa autorskiego.

b. Strona Internetowa ma prawo do zmiany niniejszych warunków w każdym czasie. Zmiana jest skuteczna od daty opublikowania na stronie internetowej www.pressfoto.pl.

c. Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy będą rozstrzygały właściwe rzeczowo sądy wg. właściwości miejscowej PressFoto.

 arrow_upward
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.Akceptuję